Omakustantamisen suosio jatkaa kasvuaan

Poikkeukselliset ajat sitovat meidät viettämään aikaa kotona ja moni käyttää aikaansa esimerkiksi kirjoittamiseen. BoD:n kautta julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa 35 % enemmän uusia nimekkeitä kuin…

Omakustantaminen eli kustantamoista riippumaton kirjan julkaiseminen on maailmanlaajuisesti yksi viime vuosien merkittävimmistä kehityssuunnista kirja-alalla.  Jokainen voi nykyään julkaista oman kirjansa ammattimaisesti ja myydä sitä kirjakaupoissa. Kirjailijoilla on mahdollisuus päättää itse teoksiensa sisällöstä, toteutuksesta ja markkinoinnista. Näin kustannusala demokratisoituu, lukijan saatavilla on entistä monipuolisempi valikoima teoksia, mitä moninaisimmista aihepiireistä. Digitaalipainon ansiosta kirjoja voidaan painaa yhdestä kappaleesta alkaen, eikä kirjailijalle aiheudu taloudellista riskiä kirjan painosta.

BoD toteutti viime vuoden lopulla neljättä kertaa yhteistyössä saksalaisen Erdingin kauppakorkeakoulun kanssa tutkimuksen omakustantamisesta kahdeksassa eri Euroopan maassa. Tutkimukseen osallistui 3 230 omakustantajaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Ranskasta ja Espanjasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muun muassa omakustantajien motivaatioita kirjoittamiseen ja kirjan julkaisemiseen, sekä saada tietoa heidän toimintatavoistaan kirjan toteutuksessa, julkaisussa ja markkinoinnissa.

 

Miksi kirjoitat? Kirjailijoiden motivaatio

Suomalaisia kirjailijoita motivoi kirjoittamiseen ja kirjan julkaisemiseen vahvimmin henkilökohtainen kehittyminen ja halua jakaa tietoa tai lisätä tietämystä jostakin tietystä aihepiiristä. Rahan ansaitseminen koettiin vähiten tärkeänä.

Muissa maissa motiivit olivat samansuuntaisia, mutta pieniä eroja löytyi. Lukijoiden viihdyttäminen korostui etenkin ranskalaisilla (83 %) ja espanjalaisilla (85 %) kirjailijoilla, saksankielisille kirjailijoille taas lukijan vihdyttämisen lisäksi  myös henkilökohtainen kehittyminen oli tärkeä motiivi. Tanskalaiset halusivat toisaalta viihdyttää (76 %), toisaalta myös jakaa tietoa (76 %), kun taas henkilökohtainen kehittyminen oli Tanskassa vähiten tärkeää (64 %). Rahan ansaitseminen (66 %) ja tunnustuksen saaminen (58 %) oli espanjalaisille muun maalaisia kirjailijoita tärkeämpää. Ruotsalaisille kirjailijoille tärkeimmät motiivit olivat lukijoiden viihdyttäminen (79 %) ja henkilökohtainen kehittyminen (79 %), kun taas rahan ansaitseminen motivoi heitä vähiten (27 %).

Kirjallisuuden lajit – mitä kirjoitetaan?

Suomalaiset omakustantajat julkaisevat etenkin romaaneja ja novelleja, tieto- ja opaskirjoja sekä elämäkertoja. Myös kaikista vastaajista yhteensä romaanit ja novellit olivat suosituin kirjallisuuden laji. Monissa maissa tietyt kirjallisuuden lajit – rakkausromaanit, fantasia ja science fiction sekä dekkarit – menestyvät omakustanteina erityisen hyvin ja ovat vahvasti esillä etenkin e-kirjojen bestseller-listoilla. Saksassa ja Ranskassa omakustantaminen on ilmiönä vakiintuneempi kuin Suomessa ja ehkäpä tämän vaikutuksesta näitä kirjallisuuden lajeja julkaistaan saksankielisissä maissa ja Ranskassa huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Siinä missä saksankielisistä kirjailijoista 15 % ja ranskalaisista 19 % ilmoitti julkaisevansa dekkareita ja jännäreitä, oli Suomessa vastaava luku 9 %. Science fictionia julkaisee 17 % saksankielisistä kirjailijoista ja 24 % ranskalaisista, suomalaisista vain 7 %. Suomalaiskirjailijoista 7 % julkaisee rakkausromaaneja, saksankielisistä kirjailijoista heitä oli jopa 14 % ja ranskalaisista 15 %.

Julkaisumuodot

Valtaosa suomalaisista omakustantajista julkaisee kirjansa sekä painettuna että e-kirjana.  Mitä useammassa formaatissa ja laajemmin kirja on saatavilla, sitä useampia lukijoita voi tavoittaa. Edelliseen, vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen verrattuna painetun ja e-kirjan julkaisevien kirjailijoiden määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi. Tuolloin suomalaiskirjailijoista vain reilu puolet, 55%, julkaisi sekä painetun että e-kirjan, nyt vastaava luku on 75 %.

Suosituinta sekä e-kirjan että painetun kirjan julkaiseminen on saksankielisissä maissa, joissa 80 % kirjailijoista julkaisee kirjansa molemmissa formaateissa.

Espanjalaisista kirjailijoista puolestaan jopa 12 % julkaisee ainoastaan sähköisen kirjan.

Oma yhteisö

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, kuinka monella omakustantajalla oli ennen ensimmäisen kirjansa julkaisua jonkinlainen yhteisö, esimerkiksi blogin tai sosiaalisen median kautta. Ranskalaiset kirjailijat olivat aktiivisimpia yhteisön rakentamisessa, 42 % vastaajista oli yhteisö ennen ensimmäisen kirjan julkaisemista, kun taas saksankielisistä ja suomalaisista kirjailijoista vain noin neljänneksellä.

Aihepiiri, jonka ympärille oma yhteisö on rakennettu, esiintyy usein myös ensimmäisessä kirjassa. Kaikista vastaajista kaksi kolmannesta käyttää aihepiiriä, jonka ympärille he ovat yhteisönsä rakentaneet, myös esikoisteoksessaan. Tässäkin on eroja maiden välillä. Vaikka ranskalaiset ovat aktiivisia yhteisön rakentamisessa, aihepiiri, jonka ympärille se on syntynyt, siirtyy kuitenkin vain 39 %:lla kirjaan. Suomalaiset taas ovat yleisesti yhteisön rakentamisessa vähemmän aktiivisia, mutta jos heillä sellainen on, hyödynnetään se tehokkaasti. Jopa 87% suomalaisista kirjailijoista käyttää aihepiiriä kirjassaan ja hyötyy näin yhteisöstään mahdollisena lukijana kirjalleen.

Kansainvälisesti suosituimmat kanavat yhteisön rakentamiseen ovat blogi ja verkkosivu sekä Facebook, nämä ovat myös suomalaisten tärkeimmät kanavat – blogia tai verkkosivua käytti 67 % suomalaisista ja Facebookia myös 67 %. Ranskassa (41 %), Espanjassa (42 %) ja Ruotsissa (40 %) käytetään myös muita maita useammin Instagramia, Suomessa vain 18 % kirjailijoista käyttää yhteisönsä rakentamiseen Instagramia.

Yhdessä vai yksin? Kirjailijoiden verkostoituminen

Halusimme myös tietää, verkostoituvatko kirjailijat keskenään ja mistä syistä he sen tekevät. Kaikista vastaajista 41 % verkostoituu aktiivisesti muiden kirjailijoiden kanssa. Erityisen aktiivisia verkostoitujia ovat espanjalaiset kirjailijat, joista jopa 78 % verkostoituu muiden kirjailijoiden kanssa vaihtaakseen vinkkejä ja kokemuksia, ranskalaisistakin yli puolet verkostoituu. Suomalaiset kirjailijat puolestaan verkostoituvat huomattavasti muiden maiden kirjailijoita vähemmän, vain 19% ilmoitti verkostoituvansa muiden kirjailijoiden kanssa.

Miksi omakustantajat sitten verkostoituvat keskenään? Useimmiten vaihtaakseen kokemuksiaan kirjan julkaisemisesta omakustanteena, kirjoittamisesta ja kirjan markkinoimisesta. Pääosin yhteyttä pidetään verkossa (88 % kaikista vastaajista), mutta yli puolet (55 %) tapaa toisia kirjailijoita myös henkilökohtaisesti, esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

Lukijoiden rooli kirjan synnyssä

Noin kolmannes kaikista vastaajista antaa lukijoiden osallistua kirjojensa syntyy, esimerkiksi sisällön kehittämisessä. Eri maiden välillä ei ollut suuria eroja: espanjalaiset ja ruotsalaiset kirjailijat antavat useimmiten lukijoidensa osallistua kirjansa syntyyn, suomalaisista, tanskalaisista ja saksankielisistä kirjailijoista noin kolmannes ja vähiten lukijoihinsa turvautuvat ranskalaiset.

Useimmiten suomalaiset kirjailijat antavat lukijoiden osallistua kirjan sisällön kehittämiseen (87 %), ranskalaiset (41 % )ja espanjalaiset (38 %) luottavat lukijoihinsa muun maalaisia kirjailijoita useammin kannen valinnassa.

Ammattimaisuus kirjan julkaisemisessa lisääntyy

Ammattimainen ja huoliteltu toteutus ovat tärkeitä tekijöitä kirjan menestykselle. Esimerkiksi kirjallisuudenlajiin sopiva, ammattitaidolla toteutettu kansi herättää todennäköisemmin lukijan mielenkiinnon ja antaa kirjasta positiivisen vaikutelman. Omakustantajat huomioivat tämän ja käyttävät yhä enemmän ulkopuolista apua kirjansa toteutuksessa.

Suomalaisista omakustantajista lähes puolet, 46% ilmoitti käyttävänsä kolmansien osapuolien apua kirjansa toteutuksessa. Määrä on noussut selkeästi vuonna 2016 tehdystä tutkimuksessa, jossa 31% suomalaisvastaajista käytti ulkopuolista apua. Useimmiten ulkopuolista apua käytetään Suomessa kannen suunnittelussa ja kirjan sisuksen taitossa.

Suomalaiset käyttävät ulkopuolista apua etenkin kannen toteutuksessa ja kirjan sisuksen taitossa. 
Kiinnostaako sinua saada lisätietoa esimerkiksi siitä, mitä kanavia omakustantajat käyttävät kirjansa markkinointiin? Jos haluat lukea lisää omakustantajatutkimuksen tuloksista, löydät yhteenvedon tutkimuksesta täältä.

Oletko itse omakustantaja? Mitä ajatuksia omakustantaminen, tutkimus ja sen tulokset herättävät sinussa? Miksi sinä kirjoitat? Oletko itse verkostoitunut muiden kirjailijoiden kanssa? Mikä on sinulle tärkeää kirjasi toteutuksessa? Kerro meille kommenteissa!

Kommenttia

  • Kirjoittaminen ja lukeminen ovat mun juttu. Olen hullu lukija.
    Kirjoittaminen on minulle tärkeä henkireikä elämässä. Kun kuljen missä tahansa, niin tarkkailen ihmisiä ja keksin pieniä tarinoita näkemäni pohjalta.En koe tarvetta verkostoitua, tiivis yhteys johonkin yhteisöön ahdistaa. Keskustelen kyllä tapaamieni kirjoittajien kanssa ja jaan kokemuksia. Kirjan julkaisemisen tarkoitus on ilahduttaa ja viihdyttää lukijaa. Omakustanne on paras tapa tuoda kirja esiin sellaisena, kuin haluan. Se on näin varmimmin ”näköiseni”.

Vastaa

*Pakolliset kentät