Omakustantaminen valloittaa kirja-alaa

Omakustantaminen eli kustantamoista riippumaton kirjan julkaiseminen on vakiinnuttanut asemansa kautta Euroopan, osoittaa BoD:n tuore omakustantajatutkimus.

Omakustantamisen ansiosta kirja-ala on kokenut maailmanlaajuisesti todellisen vallankumouksen. Kustantamoista riippumattoman julkaisumahdollisuuden ansiosta jokainen voi nykyään julkaista oman kirjansa ammattimaisesti ja myydä sitä kirjakaupoissa. Kirjailijoille avautuu vapaan kirjamarkkinoille pääsyn myötä mahdollisuus päättää itse teoksiensa sisällöstä, toteutuksesta sekä säilyttää oikeudet niihin. Näin kustannusala demokratisoituu, mikä monipuolistaa ja rikastuttaa kirjamarkkinoiden tarjontaa ja avaa lukijoille mahdollisuuden päästä käsiksi marginaalikirjallisuuteen. Omakustanteet saavuttavat yhä enemmän lukijoita ja nousevat kansainvälisesti jopa bestseller-listoille.

BoD teki alkuvuodesta kolmatta kertaa yhteistyössä saksalaisen Erdingin kauppakorkeakoulun kanssa tutkimuksen omakustantamisesta seitsemässä eri Euroopan maassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli ennen kaikkea selvittää kirjailijoiden motiiveja sekä heidän toimintatapojaan kirjan toteutuksen ja markkinoinnin suhteen.  Tällä kertaa selvitettiin myös omassa tutkimuksessaan omakustanteiden tunnettuutta lukijoiden parissa.

Laajin tutkimus omakustantamisesta

Omakustantamisen suosio näkyy myös tutkimukseen osallistuneiden määrässä: lähes 5500 kirjailijaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja Ranskasta osallistui tutkimukseen ja osallistujamäärä oli näin lähes kaksinkertainen vuoden 2014 tutkimukseen verrattuna. Tämä tekee tutkimuksesta laajimman tällä hetkellä omakustantamisesta tehdyn tutkimuksen.

Omakustantajat arvostavat päätösvaltaa kirjansa sisällöstä

Omakustantajat ovat riippumattomia kustantamoista ja voivat näin vapaasti toteuttaa omia ideoitaan ja ajatuksiaan – heillä on täysi päätösvalta niin kirjansa sisällöstä, kuin toteutuksesta ja markkinoinnista.

Tämä on heille myös erityisen tärkeää: BoD:n tutkimuksessa tärkeimmät syyt kirjan julkaisemiseen omakustanteena kaikissa tutkituissa maissa ovat nimenomaan itsenäinen päätösvalta kirjan sisällöstä sekä oikeuksien säilyminen kirjailijalla. 94 % suomalaisista vastaajista ilmoitti valinneensa omakustantamisen, koska halusi määrätä itse kirjansa sisällöstä ja tekijänoikeuksien säilyminen kirjailijalla itsellään oli ratkaisevaa 91 %:lle.

Omakustantaminen on yhä ammattimaisempaa

Omakustantaminen on vakiinnuttanut asemansa julkaisumuotona koko Euroopassa ja omakustantajat asettavat itselleen yhä korkeammat tavoitteet kirjan sisällön ja toteutuksen suhteen. Suurimmalle osalle omakustantajista kirjoittaminen on harrastus, mutta ammattimaisella otteella kirjoittavien omakustantajien määrä on kasvussa. Suomessa omakustantajat voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joista suurin on harrastelijoiden ryhmä, 68 %. Kuitenkin lähes kolmanneksella on ammattimainen ote kirjoittamiseen: 24 % suomalaisista on ns. asiantuntijakirjailijoita ja ammattilaisia 8 %.

Omakustantaminen tarjoaa kirjailijalle vapauden, mutta samalla se tuo mukanaan myös vastuuta. Omakustantajien ammattimaisuuden kasvusta ja heidän julkaisemilleen kirjoille asettamistaan laatuvaatimuksista kertoo se, että jo kolmannes (34 %) kaikista tutkimukseen osallistuneista kirjailijoista käyttää ulkopuolista apua kirjansa toteutuksessa tai markkinoinnissa. Suomessa ulkopuoliseen apuun luottaa 31 % omakustantajista. Suomalaiset käyttävät eniten apua kannen toteutukseen (72 %), taittoon (65 %), tekstin korjauslukuun (50 %) ja kirjan kuvitukseen (34 %).
Omakustantajat myös arvostavat läheistä yhteyttä lukijoihin ja markkinoihin. Suomalaisista omakustantajista 34 % antoi lukijoidensa osallistua kirjansa syntyyn, useimmiten sisällön kehittämiseen 83 %. Myös kirjan nimen ja kannen valinnassa kuunnellaan lukijoita.

Laajat myyntiverkot ja saatavuus ovat tärkeitä

Omakustantajat ovat tietoisia monipuolisten myyntiverkostojen tärkeydestä ja he pyrkivät tavoittamaan teoksilleen mahdollisimman laajan lukijakunnan. Suurin osa kaikista kyselyyn vastanneista julkaisee kirjansa sekä painettuna että e-kirjana. Etenkin saksankielissä maissa ja Ranskassa e-kirjasta on tullut todella suosittu julkaisutapa.

Tärkein myyntikanava suomalaisille omakustantajille on verkkokauppa (71 %), lähes yhtä tärkeää on oma suoramyynti (68 %).

Monen omakustantajan unelma on nähdä oma kirja perinteisen kirjakaupan hyllyssä. Kuitenkin vain vajaa kolmannes (31 %) suomalaisista omakustantajista oli ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä kirjakauppaan saadakseen oman kirjansa kaupan hyllyyn. Yleensä yhteydenotto kirjakauppaan kuitenkin kannattaa: Suomessa 66 %:lla yhteydenotto kirjakauppaan oli tuonut toivotun lopputuloksen ja kirja oli otettu hyllyyn myyntiin.

Suomalaisen omakustantajat kuuluvat tutkittujen maiden tyytyväisimpiin kirjailijoihin – yli puolet (52 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista omakustantajista oli tyytyväisiä kirjansa myyntiin.

Myös lukijat tuntevat omakustanteet

Ensi kertaa tehtiin myös oma kyselytutkimus lukijoille tarkoituksena selvittää, miten tunnettua omakustantaminen on ja minkälaisia kokemuksia lukijoilla siitä on. Suomalaisista lukijoista suurimmalle osaa omakustantamisen käsite oli tuttu ja yli puolet heistä oli myös lukenut omakustanteen. Tosin jopa 28 % suomalaisista ei ollut varma, olivatko he mahdollisesti lukeneet omakustanteen. Epävarmuus voi osin selittyä sillä, että vain 11 %:lle suomalaisista kustantamo on tärkeä tekijä kirjaa valittaessa, eikä siihen näin ollen välttämättä kiinnitetä huomiota. Ehdottomasti tärkein valintaperuste kirjalle on sen sisältö.

Lukijoiden kokemukset omakustanteista olivat positiivisia: omakustanteita lukeneista jopa kolme neljännestä (76 %) piti kokemuksiaan niistä positiivisina. Useimmiten omakustanteet ostetaan Suomessa suoraan kirjailijalta, toiseksi tärkein hankintakanava oli verkkokauppa.

Vastaa

*Pakolliset kentät